O Firmie

Firma G79 świadczy pełen zakres usług w dziedzinie geodezji i kartografii. Wśród naszych klientów znajdują się zarówno osoby prywatne jaki i firmy budowlane i projektowe. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i wykorzystywaniu najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego, oferujemy naszym klientom profesjonalną obsługę realizowanych projektów. Zapewniamy krótkie terminy wykonania prac, konkurencyjne ceny i najwyższą, gwarantowaną jakość.

Jesteśmy przekonani, że niezależnie od rodzaju i zakresu prac, jakie chcielibyście Państwo zlecić, firma G79 spełni wszelkie oczekiwania. Zapraszam do skorzystania z naszych usług.

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ

Stanowimy zespół młodych, kreatywnych ludzi, dla których geodezja jest pasją, co w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem przekłada się na profesjonalizm świadczonych usług.

Naszym celem jest to by mogli Państwo spokojnie zająć się swoimi sprawami, powierzając nam proces związany z pracami geodezyjnymi. Chcemy, by każdy obsługiwany przez nas klient, miał pełną informację odnośnie postępów prac.

Wszelkie prace geodezyjne czy kartograficzne wykonywane są przez Nas w oparciu o instrukcje branżowe oraz zgodnie z literą prawa. Do pomiarów terenowych używamy sprzętu najwyższej jakości. Cechuje nas niezwykła dokładność i ciągotki do nowinek technicznych, dzięki czemu ciągle podnosimy nasze kwalifikacje i umiejętności.


Marcin Leśniak

 

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości zmierza zazwyczaj       do zniesienia współwłasności nieruchomości     lub wydzielenia nowej nieruchomości, którą chcemy następnie sprzedać.

By tego dokonać muszą być spełnione wymogi zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź         w warunkach zabudowy.

 

Wznowienie granic nieruchomości

W przypadku zniszczenia, zatarcia lub przesunięcia granic prawnych nieruchomości wcześniej już ustalonych wymagana jest pomoc geodety w celu poprawnego określenia położenia granic prawnych.

Granice prawne to takie granice, dla których istnieje pełna dokumentacja geodezyjna pozwalająca odtworzyć je w terenie z wysoką dokładnością, dodatkowo potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną.

Wznowieniu podlegają znaki graniczne przesunięte, zniszczone lub uszkodzone, wcześniej ustalone w procesie geodezyjno-prawnym. W przypadku wyniknięcia sporu w trakcie czynności wznowienia granic strony mają prawo wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

O czynności wznowienia granic geodeta zawiadamia zainteresowane strony.

Z czynności wznowienia granic geodeta sporządza protokół, który powinien być spisany i odczytany w obecności stron oraz podpisany przez strony i przez geodetę.

 

Zamówienia publiczne

Z dniem 3.04.2017 ogłaszamy zamówienie na dostawę Drona wraz z osprzętem zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku:                            

 

Kontakt

Obsługa klienta:

Tel. Kom.: 608 39 12 48
Tel. Biuro: 33 444 66 78
e-mail: g79biuro@g79geodezja.pl
e-mail: g79geodezja@wp.pl

Marcin Leśniak
e-mail:mlesniak@g79geodezja.pl

Nasz adres:

G79 Geodezja i Kartografia
Marcin Leśniak
ul.Boruty-Spiechowicza 47
43-300 Bielsko-Biała

Dane do faktury:

G79 Marcin Leśniak
ul.Garibaldiego 12
43-300 Bielsko-Biała
NIP: PL679-247-47-96
REGON: 241002720

 

Inwentaryzacja Powykonawcza

Każdy nowo powstały obiekt, dla którego wydano pozwolenie na budowę, wymaga po ukończeniu prac budowlanych wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W celu zakończenia budowy niezbędna staje się mapa z inwentaryzacji powykonawczej obiektu. Jest to dokument który stanowi jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie. Inwentaryzacja polega na zebraniu aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Informacje te stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji oraz wkreślenie nowo powstałych elementów. Elementem finalnym jest mapa z inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz z przyłączami.

 

Tyczenie Budynków

Każdy nowo powstający obiekt budowlany wymagający pozwolenia na budowę podlega wytyczeniu geodezyjnemu.

Wytyczenie budynku ma na celu poprawne  i zgodne z projektem oraz zasadami posadowienie nowego budynku.

Geodeta, poprzez naniesienie w odpowiedni i trwały sposób śladów na deskach, wspartych na stabilnych palach, zapewnia zachowanie odpowiedniej geometrii budynku.
Zapobiega to pomyłkom, skrzywieniom i błędnym realizacjom projektów.

Dokumenty niezbędne do realizacji zlecenia:

  1. Projekt architektoniczno-budowlany, zatwierdzony przez odpowiedni Urząd, zawierający projekt usytuowania budynku w stosunku do istniejących granic, wraz z niezbędnymi miarami umożliwiającymi wyniesienie założeń projektowych w teren.
  2. Dziennik budowy (w celu dokonania wpisu geodety uprawnionego).
 

Mapy Do Celów Projektowych

Podstawą każdego projektu jest plan zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej przeznaczonej do celów projektowych.

Wykonywana w skali 1:500 mapa do celów projektowych oparta jest na materiałach źródłowych pozyskanych z Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego.

Mapa do celów projektowych jest to mapa zawierająca aktualne informacje o terenie, na którym ma toczyć się inwestycja.

Dodatkowo aktualizacji podlega pas opasający o szerokości 30 m.

Mapa do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta lub Starostę. Bez niej nie otrzymamy pozwolenia na budowę.

 

mapy do celów projektowych

Podstawą każdego projektu jest plan zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej przeznaczonej do celów projektowych.

Wykonywana w skali 1:500 mapa do celów projektowych oparta jest na materiałach źródłowych pozyskanych z Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego.

Mapa do celów projektowych jest to mapa zawierająca aktualne informacje o terenie, na którym ma toczyć się inwestycja.

W zależności od rodzaju inwestycji (drogowa, kubatorowa, itd) wykonuje się pomiary kontrolne tak aby wpasowanie projektu w stan istniejący nie okazało się przy realizacji błędne. Dodatkowo aktualizacji podlega pas opasający o szerokości 30 m.

Mapa do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta lub Starostę.
Bez niej nie otrzymamy pozwolenia na budowę.

 

Wznowienie Granic Nieruchomości (Pas Drogowy)

Wznowienie przebiegu granic polega na przywróceniu położenia punktów granicznych zgodnie    ze stanem wynikającym z dokumentacji geodezyjnej posiadającej moc dowodową.

Granice według stanu prawnego to granice ustalone w trybie np. rozgraniczenia, podziału, scalenia i wymiany gruntów, wywłaszczenia – inaczej ujmując to granica dla której istnieje pełna dokumentacja geodezyjna oraz podstawa prawna ustalenia takiej granicy tzn. wydana prawomocna decyzja administracyjna lub orzeczenie sądowe.

 

Pomiary Hałd Oraz Terenów Kopalni Odkrywkowych

Pomiar hałd oraz kopalni odkrywkowych jest jednym z wielu zadań stawianym geodetom podczas ich pracy zawodowej. Tego typu opracowania wykonywane są w celu obliczenia rzeczywistej objętości mas różnych materiałów. Poprzez objętość hałd określa się również rzeczywisty obmiar robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu.

 

Pomiar odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie określa się płaszczyznę na której będą wykonywane prace. W drugim etapie mierzy się usypaną hałdę lub wybrany materiał. Objętość określa się na podstawie różnicy ukształtowania nowego modelu terenu do płaszczyzny odniesienia. Dokładność określenia objętości zależy od stosunku ilości pomierzonych punktów do rozmiaru modelu terenu oraz od jej ukształtowania.

 

Pomiary Inżynierskie Geometrii Konstrukcji

Badanie pionowości obiektów należy do grupy pomiarów inwentaryzacyjno – kontrolnych, polegających na wyznaczaniu różnić w położeniu rzeczywistym punktów danego obiektu wysokiego w stosunku do ich położenia przewidzianego w projekcie. Osie takich obiektów jak wszelkiego rodzaju maszty, wieże czy kominy powinny znajdować się w linii pionu. Często wykonuje się także kontrole położenia ścian i krawędzi ścian budynków w płaszczyźnie pionowej. Należy zwrócić uwagę, iż większość odchyłek osi wymienionych obiektów od linii pionu ma związek z nierównomiernym osiadaniem fundamentów tych obiektów. Dlatego po stwierdzeniu odstępstw od pionowego położenia obiektu, należałoby wykonać dodatkowe pomiary mające na celu wyznaczenie przemieszczeń. Będą one pomocne do przewidywania dalszych położeń kontrolowanego obiektu.

 

Pomiary przemieszczeń realizuje się gdy mamy do czynienia pracami ziemnymi (głębokie wykopy) czy wznoszenie budynków w bliskim sąsiedztwie już istniejących obiektów. Pomiary przemieszczeń są kluczowym elementem zapewniającym bezwzględne bezpieczeństwo podczas wykonywania jakiegoś projektu. Wyniki takich pomiarów mogą posłużyć również do prognozowania dalszych zmian w położeniu obiektu oraz do weryfikacji przyjętych wcześniej założeń. Do obiektów podlegających kontroli można zaliczyć głównie fundamenty budynków wysokich, torowiska dużych dźwigów czy tereny zagrożone obsuwaniem się mas ziemnych.

 

Budowa dróg

Technologia prac geodezyjnych podczas budowy drogi:
- Wstępna analiza projektu (sprawdzenie geometrii trasy, sprawdzenie założeń
wysokościowych, sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej);
- Założenie geodezyjnej osnowy poziomej (odszukanie istniejącej osnowy poziomej,
uzupełnienie istniejącej osnowy o dodatkowe punkty niezbędne w toku dalszych prac
ściółka realizacyjna);
- Założenie osnowy pionowej (odszukanie istniejącej osnowy wysokościowej, założenie
reperów roboczych);
- Inwentaryzacja istniejącego terenu (pomiar syt.-wys. istniejącego terenu pod przyszłą
inwestycję w celu uzyskania informacji niezbędnych do rozliczenia poszczególnych
robót rozbiórkowych i kolejnych etapów budowy drogi);
- Opracowanie projektu drogowego (obliczenie i przygotowanie danych niezbędnych do
wyniesienie w terenie projektu drogi – sporządzenie szkiców tyczenia);
- Wytyczenie usytuowania drogi w terenie (wyniesienie punktów głównych i
charakterystycznych pod roboty ziemne i przygotowawcze);
- Inwentaryzacja prac rozbiórkowych (pomiary inwentaryzacyjne prac rozbiórkowych
niezbędnych w toku dalszych prac, przygotowanie dokumentacji odbiorczej
z przeprowadzonych rozbiórek);
- Rozbiórka istniejącej infrastruktury drogowej;
- Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych itp.
- Wytyczenie usytuowania drogi w terenie (sytuacyjne i wysokościowe);
- Inwentaryzacja wykonanych robót związanych z kształtowaniem korpusu drogi
(pomiary terenowe sytuacyjno – wysokościowe, mające na celu sprawdzenie
poprawności wykonanych prac w stosunku do danych projektowych, przygotowanie
dokumentacji odbiorczej w przypadku stwierdzenia zgodności wykonanych robót z
dokumentacją projektową);
- Wytyczenie w terenie infrastruktury towarzyszącej drodze;
- Pomiar inwentaryzacyjny wykonanych robót drogowych;
- Pomiar wykonanych prac zahumusowania;
- Pomiar i zestawienia powierzchni elementów infrastruktury (chodniki, krawężniki, parkingi itp.);
- Sporządzenie dokumentacji odbiorczej.

 

Budowa obiektów

Technologia prac geodezyjnych podczas budowy obiektu inżynieryjnego:
- Wstępna analiza projektu (kontrola założeń projektowych, kompletności dokumentacji
projektowej );
- Założenie geodezyjnej osnowy sytuacyjno – wysokościowej (siatka realizacyjna,
repery robocze);
- Wykonanie obliczeń niezbędnych do wyniesienia obiektu w teren, sporządzenie
szkiców tyczenia;
- Wytyczenie obiektu w terenie (sprawdzenie poprawności usytuowania
obiektu w terenie);
- Inwentaryzacja istniejących elementów terenowych (pomiar terenowy elementów
niezbędnych do dalszego kontynuowania prac i rozliczenia ewentualnych prac
rozbiórkowych);
- Rozliczenie i pomiar wykonanych prac rozbiórkowych i przygotowawczych (nasypy,
wykopy, rozbiórki istniejących elementów);
- Wytyczenie i inwentaryzacja elementów konstrukcyjnych obiektu;
- wytyczenie i inwentaryzacja elementów zagospodarowania terenu wokół obiektu itp.;
- Sporządzenie dokumentacji odbiorczej.

 

Inwentaryzacja powykonawcza

Każdy nowo powstały obiekt, dla którego wydano pozwolenie na budowę, wymaga po ukończeniu prac budowlanych wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W celu zakończenia budowy niezbędna staje się mapa z inwentaryzacji powykonawczej obiektu. Jest to dokument, który poświadcza szereg czynności związanych z ujawnieniem na mapach będących w zasobie geodezyjnym.

Mapa z inwentaryzacji powykonawczej stanowi jeden z podstawowych elementów niezbędnych    do skompletowania dokumentacji powykonawczej inwestycji.

 

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Wszelkie prace polegające na nadbudowie lub zmianie podziału niektórych pomieszczeń zwłaszcza w przypadku starych domów nieposiadających aktualnych planów wymagają sporządzenia dokumentacji, która zilustruje stan obecny i przebudowywane elementy.

Dokumentacja taka zastąpi brak projektu budowlanego, na podstawie którego wydano przed laty pozwolenie na budowę domu.

Inwentaryzacja taka pozwala stworzyć zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych np. całej kamienicy, w celu obliczenie procentowych udziałów poszczególnych mieszkań do całości nieruchomości. Opracowanie jest podstawą wpisu udziału do Ksiąg wieczystych nieruchomości lokalowej.

 

Tyczenie budowli

Każdy nowo powstający obiekt budowlany wymagający pozwolenia na budowę podlega wytyczeniu geodezyjnemu.

Wytyczenie budynku ma na celu poprawne i zgodne z projektem oraz zasadami posadowienie nowego budynku.

Geodeta poprzez naniesienie w odpowiedni i trwały sposób śladów osi konstrukcyjnych zapewnia zachowanie odpowiedniej geometrii budynku.
Zapobiega to pomyłkom, skrzywieniom i błędnym realizacjom projektów.

 

Tyczenie sieci uzbrojenia terenu

Każdy nowo powstający obiekt budowlany wymagający pozwolenia na budowę podlega wytyczeniu geodezyjnemu.

Sieć uzbrojenia terenu jako obiekt budowlany podlega wytyczeniu z odpowiednią dokładnością,   co zapobiega ewentualnemu późniejszemu uszkodzeniu przewodu podczas prac ziemnych.

Geodeta poprzez naniesienie w odpowiedni i trwały sposób śladów w punktach charakterystycznych oraz punktach załamania sieci wskazuje ich przyszły przebieg. Umożliwi         to ekipie wykonawczej szybkie i precyzyjne określenie wykopu.

Przy wytyczaniu uwzględnia się przewidziane w projekcie położenia nowej sieci względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.