Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
FB
G79 Geodezja

Budowa/Remont linii kolejowych

Technologia prac geodezyjnych pod­czas budowa/remont linii kolejowych:

   Wstępna analiza projektu (sprawdzenie geometrii linii kolejowej, spraw­dzenie założeń wysokościowych, spraw­dzenie kompletności dokumentacji projektowej);

   Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej pozio­mej oraz pionowej (odszukanie istnieją­cej osnowy poziomej, uzupełnienie istniejącej osnowy o dodatkowe punkty niezbędne wtoku dalszych prac);

   Inwentaryzacja istniejącego terenu (pomiar syt.-wys. istniejącego terenu pod przyszłą inwestycję w celu uzyska­nia informacji niezbędnych do rozlicze­nia poszczególnych robót rozbiórko­wych i kolejnych etapów budowy linii kolejowej);

   Opracowanie projektu kolejowego (obliczenie i przygotowanie danych niezbędnych do wyniesienie w terenie projektu linii kolejowej - sporządzenie szkiców tyczenia);

   Wytyczenie usytuowania linii kolejowej w terenie (wyniesienie punktów głównych i charakterystycznych pod roboty ziemne i przygotowawcze);

   Inwentaryzacja prac rozbiórkowych (pomiary inwentaryzacyjne prac roz­biórkowych niezbędnych wtoku dal­szych prac, przygotowanie dokumenta­cji odbiorowej z przeprowadzonych rozbiórek);

   Wytyczenie usytuowania linii kolejowej w terenie (sytuacyjne i wysokościowe);

   Inwentaryzacja wykonanych robót związanych z kształtowaniem korpusu linii kolejowej (pomiary terenowe sytuacyjno-wysokościowe, mające na celu spraw­dzenie poprawności wykonanych prac w stosunku do danych projektowych, przygotowanie dokumentacji odbioro­wej w przypadku stwierdzenia zgodno­ści wykonanych robót z dokumentacją projektową);

   Wytyczenie w terenie infrastruktury towarzyszącej;

   Pomiar inwentaryzacyjny wykona­nych robót;

   Pomiar i zestawienia powierzchni elementów infrastruktury (chodniki, krawężniki, itp.);

   Sporządzenie dokumentacji odbioro­wej do zasobów Kolejowego Ośrodka Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej.