Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
FB
G79 Geodezja

Budowa obiektów mostowych, hal wielkopowierzchniowych, budowli mieszkalnych

Technologia prac geodezyjnych pod­czas budowy obiektów:

   Wstępna analiza projektu (sprawdzenie geometrii trasy, spraw­dzenie założeń wysokościowych, spraw­dzenie kompletności dokumentacji projektowej);

   Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej pozio­mej oraz pionowej (odszukanie istnieją­cej osnowy poziomej, uzupełnienie istniejącej osnowy o dodatkowe punkty niezbędne wtoku dalszych prac),-

   Inwentaryzacja istniejącego terenu (pomiar syt.-wys. istniejącego terenu pod przyszłą inwestycję w celu uzyska­nia informacji niezbędnych do rozlicze­nia poszczególnych robót rozbiórko­wych i kolejnych etapów budowy obiektów);

   Opracowanie projektu (obliczenie i przygotowanie danych niezbędnych do wyniesienie w terenie projektu obiektu - sporządzenie szkiców tyczenia);

   Wytyczenie usytuowania obiektów w terenie (wyniesienie punktów głównych i charakterystycznych pod roboty ziemne i przygotowawcze);

   Inwentaryzacja prac rozbiórkowych (pomiary inwentaryzacyjne prac roz­biórkowych niezbędnych wtoku dal­szych prac, przygotowanie dokumenta­cji odbiorowej z przeprowadzonych rozbiórek);

   Wytyczenie usytuowania obiektu w terenie (sytuacyjne i wysokościowe);

   Inwentaryzacja wykonanych robót (pomiary terenowe sytuacyjno-wysokościowe, mające na celu spraw­dzenie poprawności wykonanych prac w stosunku do danych projektowych, przygotowanie dokumentacji odbioro­wej w przypadku stwierdzenia zgodno­ści wykonanych robót z dokumentacją projektową);

   Wytyczenie w terenie infrastruktury towarzyszącej;

   Pomiar inwentaryzacyjny wykona­nych robót;

   Pomiar wykonanych prac zahumusowania;

   Pomiar i zestawienia powierzchni elementów infrastruktury (chodniki, krawężniki, itp.);

Sporządzenie dokumentacji odbioro­wej.