Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
FB
G79 Geodezja

Budowa dróg

Technologia prac geodezyjnych pod­czas budowy drogi:

 Wstępna analiza projektu (sprawdzenie geometrii trasy, spraw­dzenie założeń wysokościowych, spraw­dzenie kompletności dokumentacji projektowej);

  Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej pozio­mej oraz pionowej (odszukanie istnieją­cej osnowy poziomej, uzupełnienie istniejącej osnowy o dodatkowe punkty niezbędne wtoku dalszych prac);

 Inwentaryzacja istniejącego terenu (pomiar syt.-wys. istniejącego terenu pod przyszłą inwestycję w celu uzyska­nia informacji niezbędnych do rozlicze­nia poszczególnych robót rozbiórko­wych i kolejnych etapów budowy dro­gi);

 Opracowanie projektu drogowego (obliczenie i przygotowanie danych niezbędnych do wyniesienie w terenie projektu drogi - sporządzenie szkiców tyczenia);

 Wytyczenie usytuowania drogi w terenie (wyniesienie punktów głównych i charakterystycznych pod roboty ziemne i przygotowawcze);

 Inwentaryzacja prac rozbiórkowych (pomiary inwentaryzacyjne prac roz­biórkowych niezbędnych wtoku dal­szych prac, przygotowanie dokumenta­cji odbiorowej z przeprowadzonych rozbiórek);

  Wytyczenie usytuowania drogi w terenie (sytuacyjne i wysokościowe);

  Inwentaryzacja wykonanych robót związanych z kształtowaniem korpusu drogi (pomiary terenowe sytuacyjno-wysokościowe, mające na celu spraw­dzenie poprawności wykonanych prac w stosunku do danych projektowych, przygotowanie dokumentacji odbioro­wej w przypadku stwierdzenia zgodno­ści wykonanych robót z dokumentacją projektową);

  Wytyczenie w terenie infrastruktury towarzyszącej drodze;

  Pomiar inwentaryzacyjny wykona­nych robót drogowych;

  Pomiar wykonanych prac zahumusowania;

  Pomiar i zestawienia powierzchni elementów infrastruktury (chodniki, krawężniki, itp.);

  Sporządzenie dokumentacji odbioro­wej.